Stichting Erve Eme heeft ANBI-status. Donaties/giften aan Erve Eme kunt u als aftrekpost gebruiken in uw belastingopgave. Stichting Erve Eme draait voor 100% op vrijwilligers, krijgt een structurele subsidie van de gemeente Zutphen  en door middel van de organisatie van leuke evenementen lukt het ons om onze financiën gezond te houden. Uw donatie helpt ons om onze doelen te verwezenlijken!

Doel

Doel van onze stichting is  in basis het opwekken en stimuleren van de (educatieve) belangstelling voor de lokale en regionale geschiedenis en de ontwikkeling van de menselijke samenleving in relatie tot het natuurlijke leefmilieu.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het zo verantwoord mogelijk reconstrueren van historische behuizingen, objecten en andere gelijksoortige roerende en onroerende zaken
  • Zich te richten op het uitdragen van de oudheidkundige, cultuurhistorische en sociaal-economische geschiedenis en archeologie door het ontwikkelen, beheren en (doen) exploiteren van bovengenoemde gereconstrueerde historische behuizingen, objecten en andere gelijksoortige roerende en onroerende zaken
  • De historische behuizingen en het verantwoord van (gereconstrueerde) roerende en onroerende zaken te zien als een middel om een zo groot mogelijk publiek te bereiken en te enthousiasmeren voor haar doelen.
    Het organiseren van educatieve en recreatieve activiteiten, projecten en evenementen waarbij groepen en individuen zien en ervaren hoe mensen in vroegere tijden leefden en werkten
  • Het faciliteren en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek, educatie experimentele archeologie, levende geschiedenis en re-enactment voor het bereiken van haar doelstellingen.
  • De stichting probeert bij het organiseren van haar activiteiten optimaal aansluiting te zoeken bij (beleids)initiatieven van de lokale (historische) musea, educatieve instellingen, Rijks-, Provinciale en gemeentelijke overheden en de diverse levende geschiedenisgroepen, mits en voor zover deze bijdragen aan de doelstellingen van de stichting.

 

Missie en Visie

Bijlage, Statuten stichting Erve Eme

230403 jaarverslag 2022 Erve Eme concept

Activiteiten 2022 Erve Eme

 

Bestuurssamenstelling

  • Marco Mulderij, Voorzitter
  • Alco van der Marel, Secretaris / Penningmeester
  • Tijs Borgers, alg. bestuurslid

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.

Beleidsplan

Ons beleidsplan kunt u opvragen.